Bezwaarschrift WOZ

Wanneer u het niet eens bent met dit bedrag dan kunt u een bezwaarschrift WOZ indienen.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Op 1 januari krijgt bijna iedereen weer een brief waarin staat wat de overheid denkt dat uw huis waard is. Dit noemen we de beschikking voor de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

Het is een erg belangrijk stukje papier omdat de hoogte van de WOZ ook de hoogte van de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), de huur en de aanslag van het waterschap kan bepalen. Belangrijk dus.

In principe is het zo, des te hoger de WOZ, des te meer u moet betalen. Om die reden dienen veel mensen vrijwel altijd een bezwaarschrift in op basis van die beschikking.

Een goed bezwaarschrift kan honderden euro’s voordeel opleveren. Mocht u bezwaar aan willen tekenen dan dient u dit binnen zes week na ontvangen van de beschikking schriftelijk bekend moeten maken.

Ontvangst wordt gerekend vanaf dagtekening vermeld op de beschikking. Na zes weken heeft u geen mogelijkheid meer om bezwaar aan te tekenen.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw huis dan kunt u dit doen door middel van een bezwaarschrift, gericht aan uw gemeente. Verderop deze pagina kunt een voorbeeld brief hiervoor vinden.

Waarom bezwaar maken?

De WOZ-waarde van uw huis vormt de basis voor een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen. Hoe hoger de vastgestelde waarde van uw huis, hoe hoger deze belastingen en heffingen zullen zijn. De belangrijkste kostenpost onder deze belastingen is de Onroerende Zaak Belasting, de OZB.

Wanneer bezwaar maken

U dient uw bezwaar tegen de beschikking maximaal 6 weken na ontvangst in te dienen bij de gemeente. Wanneer u geen tijd hebt om binnen deze 6 weken formeel bezwaar aan te tekenen, dan kunt u pro-forma bezwaar aantekenen, waarbij u de bewijslast later zult overhandigen.

Overigens moet het betwiste verschil van WOZ waarde wel minimaal 3-5% van de totale waarde bedragen, anders zal het bezwaar onmiddellijk afgewezen worden.

Hoe bezwaar maken

Het maken van bezwaar tegen de beschikking WOZ kan door middel van een bezwaarschrift. Hierin betoogt u waarom de vastgestelde waarde op 1 januari van het voorgaande jaar niet correct was en naar beneden bijgesteld dient te worden.

U dient hiervoor een terdege ondersteuning te geven. Uw eerste anker hierbij is het taxatierapport van de gemeente. Hierin wordt aangegeven welke panden in uw buurt als referentie gebruikt zijn voor het vaststellen van de waarde van uw huis.

Wanneer uw huis op bepaalde punten afwijkt van de referentiepanden (het is bijvoorbeeld kleiner dan op de beschikking staat, het ligt op een drukke plek of naast een school), dan kunnen deze punten een basis voor uw bezwaar vormen. Ook kan het zijn dat de referentiepanden een ander type pand zijn, zoals een hoekhuis i.p.v. uw rijtjeswoning.

Voorbeeld

Verder kan het zijn dat uw huis in een slechtere staat van onderhoud verkeert. Als deze argumenten kunt u verwerken in uw bezwaarschrift waarvan u hier een voorbeeld kunt downloaden.

Bezwaarschrift WOZ aantekenen en later onderbouwen

Heeft u toch wat meer tijd nodig om uw volledige bezwaar te kunnen maken en om deze voldoende te kunnen onderbouwen? Dan kunt u binnen de zes weken ook een pro-forma bezwaarschrift indienen.

Hiermee geeft u aan dat u graag bezwaar wilt aantekenen, maar dat u iets meer tijd nodig heeft om het bezwaar verder te onderbouwen. Vervolgens dient u een goed onderbouwd bezwaar in binnen de door de gemeente verleende uitstelperiode. Zorg er dan voor dat u alles echt goed hebt uitgezocht voor een beter gewenst resultaat.

Wanneer een reactie op uw bezwaarschrift WOZ

De gemeente moet nog binnen het jaar waarin u bezwaar hebt aangetekend reactie hierop geven, met een minimum termijn van 6 weken. Wanneer u binnen deze tijd geen reactie hebt ontvangen kunt u de gemeente in gebreke stellen.